HUR GÅR DET TILL?

Intresseanmälan

• När studenten skickar en intresseanmälan får Ni besked om detta via mail. Därefter är det Ni som sköter kontakten med studenten. Om inget är avtalat med AcademicSolutions är det upp till Er som uppdragsgivare att utse vilken student som är lämplig för uppdraget. Det är upp till studenten att i samråd med handledare vid universitetet godkänna uppsatsämnet/praktikplats/projekt.

Viktiga punkter att tänka på för Er som uppdragsgivare

• Det är viktigt att utse en handledare på företaget. Handledaren bör vara kontaktpersonen i annonsen och den som sköter kommunikationen med studenten.

• Examensarbetet/praktikplatsen/projektet måste accepteras av en handledare vid universitetet/högskolan innan arbetet påbörjas och det är handledaren och studenten som ansvarar för att uppdraget har rätt akademisk nivå och omfattning.

• Examensarbetets/praktikens/projektets omfattning är ofta 10-20 veckor. Vid examensarbete är det viktigt att göra en tydlig tidsplan så att studenten blir klar i tid, detta är studentens ansvar. Vid praktik och projekt är det viktigt att ni har en bra dialog med studenten så att era förväntningar motsvarar studentens.

• Ge studenten nödvändig information för att utföra uppdraget, detta kan t.ex. vara bakgrundsinformation, tillgång till internt material och möjlighet att intervjua personal.

• Ska uppdraget utföras på plats? Se till att studenten får en arbetsplats och den utrustning som behövs. Om uppdraget ska utföras på distans är det viktigt att ha kontinuerlig kommunikation för att undvika missförstånd.

• Examensarbete/praktik/projekt är en del av studentens utbildning och studenten har därför ingen rätt att få ersättning. Vissa uppdragsgivare väljer dock att ersätta studenten. Var därför beredd på att frågan kan komma från studenten.

• Det är brukligt att företaget står för särskilda omkostnader såsom resor, telefon mm.

Särskilda rättigheter för examensarbete

• Uppsatsen måste presenteras för universitetet/högskolan i en given formell form. Uppsatsen presenteras oftast på ett seminarium. Ett tips är att bjuda in studenterna för att presentera uppsatsen även på företaget.

• Det är studenten som äger rättigheterna till resultatet av sitt examensarbete om inget annat är överenskommet. Om uppdragsgivaren vill ta över resultatet måste ett avtal upprättas.

• Högskolorna lyder under offentlighetsprincipen och möjligheterna att sekretessbelägga examensarbeten är begränsade.

Grundnivå

Uppsatserna på grundnivå är mer fokuserade på vetenskapsteorin och metodiken.

Kandidatexamen
C-uppsats
15hp

Avancerad nivå

På avancerad nivå är det forskningsresultaten och undersökningen som är i fokus, där studenten förväntas kunna göra ett examensarbete som både är nyskapande och tillförlitlig.

Magisteruppsats
D-uppsats
15hp

Masteruppsats
D-uppsats
30hp