FloCell AB

Orientation
Biology, chemistry and life science, Ingenjörsvetenskap och teknologi, Chemical engineering, Climate, environment and energy, Operations

Last day of application
2018-09-30

Type of assignment
Essay

Ta chansen! Student eftersökes för att skriva examensarbete för FloCell

Optimering och reglering i vattenreningsverk

Uppdrag examensarbete

Vi är ett intressant innovationsföretag inom vattenreningssidan och vi ingår i WIN-Ideon sedan 2012

där vi då var 12 företag och nu är vi över 60 företag (!) inkl. partners. Vi kommer att genomföra försök tillsammans med Karlskrona kommun och Vattenverket i Lyckeby med start i augusti och med varaktighet under 5 månader. För detta samverkar vi också med Vinnova , LUI och en del andra partners.

Till detta kan vi erbjuda ett examensarbete med rubriken:

Optimering och reglering i vattenreningsverk

Fokus i uppdraget

Flocell avser att utveckla ett adaptivt styrsystem med vars hjälp bl a styrsignalen som indikerar en ökad föroreningshalt i inkommande vatten skall kunna utnyttjas för att nå en optimering av koagulantdosering och polymerisationsgrad innan,på basisk av lagrade data, kvalitén på utgående vatten försämras. Optimeringen skall inledningsvis ske i laboratoriemiljö med simulerade insignaler.

Bakgrund

Kemisk fällning används när sötvatten från sjöar och floder skall renas för att användas som dricksvatten liksom vid rening av industriellt- eller kommunalt avloppsvatten. De mest använda kemikalierna i reningsprocessen är monomera eller polymera aluminiumsalter.Saltet blandas med vattnet och fäller då ut föroreningar som därefter separeras från det renade vattnet i form av slam. Föroreningarna i vattnet kan bådebestå av partiklar och lösta ämnen. Problemet för verken är att de initialt måste göra ett val: ska de välja en monomer eller en polymer fällningskemikalie? Bestämmer de sig för en polymer måste de dessutom även välja mellan olika polymerisationsgrader. Valet kommer alltid bli en kompromiss, eftersom de olika varianternas reningseffektivitet är beroende av den typ och den grad av förorening som finns i vattnet för stunden. Variationerna kan bero på olika årstider och kan, som exempelvis vid regn, ändras på någon timma. Det enda verket kan göra då för att möta dessa variationer är att ändra mängden tillsatt fällningkemikalie, något som sällan blir optimalt.

Med Flocells nya metod kan både koagulantdosering och polymerisationsgrad regleras kontinuerligt på plats i verket. Dessutom styrs regleringen automatiskt med hjälp av direktanalys av vattnets innehåll av föroreningar. Metoden ger verken en helt ny möjlighet att nå ett optimalt reningsresultat och samtidigt minska kemikalieförbrukningen. Detta leder dessutom till en minskning av slamproduktionen, något som tillsammans med en minskad kemikalieanvändning innebär en kostnadsbesparing och en minskad miljöbelastning.

Metoden har verifierats med fullskaleförsök i Staffanstorp reningsverk och i pilotskala i Karlshamns vattenverk.

Vi träffar er gärna för mera information om uppdraget.

Company information

FloCell erbjuder en patenterad konkurrenskraftig metod att kontinuerligt optimera reningen av vattenproduktion i privat och offentlig sektor på den globala marknaden. FloCells koncept minskar slamproduktionen, kemikalieanvändningen, kostnaderna och belastningen på miljön.