Information om behandling av personuppgifter

  1. Academic Solutions är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på webbplatsen "www.academicsolutions.com". De personuppgifter som kan komma att behandlas är, namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer samt de uppgifter som Sökanden fyller i för att bli matchad mot praktikplats, examensarbete/uppsats och projekt, och de som framgår av annons. Genom att registrera sig på webbplatsen lämnar Beställaren och Sökanden sitt samtycke till att Academic Solutions behandlar lämnade personuppgifter i enlighet med vad som framgår av dessa villkor.

  2. Personuppgifterna behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen (1998:204), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 eller annan tillämplig lagstiftning. Behandling av personuppgifterna kommer ske dels för ändamålet att förmedla uppdrag mellan Beställaren och Sökanden, dels för Academic Solutions egna ändamål att föra statistik över förmedlade uppdrag i forskningssyfte och Academic Solutions marknadsföring.

  3. Academic Solutions ansvarar inte för att registrerade personuppgifter är korrekta. För det fall en personuppgift är uppenbart felaktiga är det upp till Beställaren eller Sökanden att själv begära rättelse av personuppgiften.

  4. Enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) har den vars personuppgifter registrerats i Academic Solutions register rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära ut information om sina personuppgifter, och kan när som helst återkalla lämnat samtycke (dock inte med retroaktiv verkan). Om någon uppgift är felaktig eller ofullständig ska Beställaren eller Sökanden meddela Academic Solutions om detta så att rättelse kan ske.

  5. De uppgifter som Beställaren och Sökanden lämnar till Academic Solutions kan komma att lämnas ut till underleverantörer som Academic Solutions anlitat för att tillhandahålla Academic Solutions tjänster. Det rör sig om underleverantörer vilka sköter drift och underhåll av IT-tjänster, hantering av betalningsförmedling samt kreditupplysningar. Underleverantörerna hanterar endast personuppgifter för Academic Solutions räkning. Underleverantörerna får underteckna ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal för att en hög säkerhetsnivå ska säkerställas samt för att säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett lagligt sätt.

  6. Beställaren ska före den 25 maj 2018 tillse att man har inhämtat nödvändiga tillstånd, samtycken och även i övrigt uppfyller kraven enligt "Dataskyddsförordningen", Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

  7. När Sökanden lämnar en Intresseanmälan till en Beställare skickas vissa personuppgifter från Sökanden till Beställaren, nämligen Namn, Efternamn, Tele, Epost, Universitet/Högskola, Namn på utbildning, Berätta om dig själv samt Sökandens CV. Genom att acceptera dessa allmänna villkor lämnar Sökanden sitt samtycke till att Academic Solutions, vid en intresseanmälan till en viss Beställare, till denna Beställare lämnar ut dessa personuppgifter och till att Beställaren får del av och behandlar dessa uppgifter i rekryteringssyfte. Beställaren mottager inte dessa uppgifter för att hantera dem för Academic Solutions räkning. Academic Solutions ansvarar inte för hur Beställaren hanterar och behandlar dessa personuppgifter.

  8. Sökanden har rätt att återkalla sitt samtycke till personuppgiftsbehandling. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling av Sökandens personuppgifter som Academic Solutions, med stöd av Sökandens samtycke, utfört under tiden fram till återkallelsen.