Villkor

Tjänsten för hantering av rekryteringar och förenkling av anställningsprocessen drivs av Teamtailor på uppdrag av oss, Academic Solutions. Alla personuppgifter som du lämnar via vår karriärsida och hur dessa behandlas kan du läsa mer om här: https://jobs.academicsolutions.com/data-privacy

Du är alltid välkommen att kontakta oss på info@academicsolutions.com om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter.

För villkor om cookies, se hit.

Academic Solutions värnar om din integritet

Vilken information samlar vi in om dig och varför?

Academic Solutions kan komma att samla in viss information om dig inom ramen för de tjänster vi erbjuder. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig enligt användarvillkoren eller på annat sätt uppfylla syftet med informationsinsamlingen. Ibland kan vi exempelvis behöva behålla vissa uppgifter för att förhålla oss till lagkrav, såsom regler inom arbetsrätten eller bokföringsregler.

Hur får vi tillgång till dina uppgifter?

De uppgifter om dig vi har lagrade har du själv gett till oss, oftast i samband med registrering på vår hemsida, när du söker en tjänst via Academic Solutions eller vid annan kontakt med oss rörande våra tjänster och vår verksamhet. Vi har även tillgång till dina allmänna handlingar och offentliga uppgifter från Svenska myndigheter om du exempelvis är inskriven vid universitet eller högskola. Kontakta oss om du har frågor kring var vi fått din information ifrån. 

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande externa parter:

Leverantörer – Dina personuppgifter kommer ibland att delas med våra leverantörer. Det kan exempelvis vara leverantörer av IT-tjänster för bland annat lagring och driftshantering såväl som marknadsförings- och rekryteringsverktyg.

Myndigheter – När nationell eller europeisk lagstiftning kräver det kan vi komma att dela dina uppgifter med vissa myndigheter, exempelvis Skatteverket eller Försäkringskassan.

Kunder – Om du söker ett jobb via oss och går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi i slutet av processen att lämna över uppgifter om dig till vår kund som utlyst tjänsten. Det rekryterande företaget ansvarar då för den hantering av dina uppgifter som sker där. Vid frågor kring det rekryterande företagets hantering av dina uppgifter bör du vända dig dit och vi på Academic Solutions kan hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person.

Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att begära att Academic Solutions raderar dina personuppgifter. Det gäller bland annat i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.
  • Om du återkallar ditt samtycke och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
  • Om du invänder mot en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
  • Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.
  • Om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse.

Notera att det kan finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, exempelvis på grund av ett avtal med dig eller legala krav. Vi kommer då enbart att spara dina uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål.

Anställd

För dig som anställd på Academic Solutions behöver vi hämta in uppgifter såsom kontaktuppgifter till anhöriga samt bankuppgifter.

Academic Solutions behandlar och inhämtar anställdas personuppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt lag, kollektivavtal samt för ingåendet och fullgörandet av enskilda avtal.

Academic Solutions kan komma att behöva dela med sig av personuppgifterna till externa aktörer, exempelvis för att kunna betala ut löner. Academic Solutions har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga sådana externa aktörer.

Dina personuppgifter behandlas bara för relevanta ändamål såsom exempelvis att kunna hantera allmän administration, betala ut löner, möjliggöra utvärdering samt granskning av prestationer samt för att säkerställa arbetsgivarens uppfyllelse av rättsliga skyldigheter.

Vid ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i informationen om vår personuppgiftsbehandling. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Vid mer omfattande uppdateringar (såsom ändring av de ändamål för vilka vi behandlar dina uppgifter eller ändring av vilka uppgifter vi samlar in om dig) kommer vi att skicka ut information till dig via den e-postadress som du uppgett för oss.

Användarvillkor

Som kandidat i Academic Solutions databas erbjuder vi dig möjligheten att söka tjänster och upptäcka nya karriärmöjligheter. Genom att registrera ett konto hos oss blir du som registrerad, sökbar av Academic Solutions för lediga tjänster, får möjlighet att själv söka tjänster och ta del av övriga tjänster.

Allmänt

Om inte annat skriftligen har överenskommits reglerar villkoren i detta avtal din användning av och tillgång till diverse tjänster erbjudna av Academic Solutions. Vissa produkter eller tjänster som erbjuds, gör så av externa parter och inte av oss. Academic Solutions tar inte något ansvar för produkter och/eller tjänster som erbjuds av externa parter. För sådana produkter och tjänster gäller istället villkor och bestämmelser reglerade av respektive extern part. Genom att använda tjänsterna accepterar du villkoren och bekräftar att du fullt ut förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår här.

Användarkonto

För att använda tjänsterna behöver du registrera ett användarkonto. Användarkonton kan registreras via vår webbplats eller via Teamtailor. Som användare är du skyldig att se till att den information som du lämnar till Academic Solutions eller Teamtailor på uppdrag av Academic Solutions är korrekt. Du är ensamt ansvarig för all användning som sker under användarnamn och lösenord som har tilldelats och/eller skapats genom ditt konto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt användarkonto, ska du omedelbart meddela Academic Solutions respektive Teamtailor om detta och ändra ditt lösenord. Du som användare är ansvarig för all användning som sker med ditt användarnamn och lösenord intill dess att Academic Solutions har tagit emot och bekräftat ditt mottagande. Om en användare ger ut, avslöjar eller tappar bort användarnamn eller lösenord är Academic Solutions inte ansvariga för eventuell skada eller förlust som uppkommer med anledning därav.

Tjänsternas omfattning

Genom att registrera ett användarkonto hos oss får du tillgång till diverse tjänster, vilket omfattar:

  • Att du blir sökbar för våra rekryterare i vår kandidatdatabas.
  • Att du kan söka tjänster som vi utlyser för vår eller våra kunders räkning
  • Du får tillgång till diverse andra tjänster så som nyheter, event m.m.

Användning av tjänster

I egenskap av användare ansvarar du själv för att din användning av tjänster överensstämmer med de anvisningar och instruktioner som Academic Solution från tid till annan meddelar. När du registrerar ett konto ansvarar du ensam för information, uppgifter, text, meddelanden och annat material som tillförs eller skapas av dig vid användning.

Förtida upphörande

Som användare kan du närsomhelst välja att avregistrera ditt användarkonto och därmed säga upp detta avtal till omedelbart upphörande genom att följa instruktionerna på webbplatsen. Vid avtalets upphörande upphör din som användares, rätt att använda diverse tjänster.

Tillgänglighet och ansvarsbegränsning

Målsättningen är att de erbjudna tjänsterna ska vara tillgängliga hela tiden och att fel och brister ska rättas utan onödigt uppehåll. Genom registrering av konto intygar du som användare att du är medveten om samt accepterar att tjänsterna är kostnadsfria samt att Academic Solutions inte garanterar att tjänsterna (eller del därav) kommer tillhandahållas utan avbrott, störningar, fördröjningar eller andra typer av fel.

Cookie policy

Academic Solutions är ett bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på universitets-, yrkes- och högskolestudenter. Vår hemsida och andra digitala tjänster fokuserar främst på tre målgrupper – företag som är i behov av personal, arbetssökande studerande och nyutexaminerade. Vår strävan är att ha en hemsida som är användarvänlig med logisk struktur och hög prestanda.

För att läsa mer om vår cookie-policy och se vår kompletta lista av aktiva cookies, klicka här.